English
Tiếng Việt
Thư viện tài liệu
Dự án tiêu biểu
Văn bản pháp quy
20 - 1 - 2010, 10:32 AM


TT TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN NĂM PHÁT HÀNH NƠI LƯU TRỮ GHI CHÚ
1 Luật sửa đổi bổ sung một số một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 2009 Phòng QLCL và các đơn vị  
2 Thông tư 05/2009/TT- BXD ngày 15-4-2009 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng của bộ xây dựng 2009 Phòng QLCL và các đơn vị  
3 Thông tư số 27/2009/TT- BXD ngày 31/7/2009 về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựngcủa bộ xây dựng 2009 Phòng QLCL và các đơn vị  
4 Thông tư số 02/2006/ TT- BXD hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế bản vẽ hoàn công công trình xây dựng 2006 Phòng QLCL và các đơn vị Quyển Hệ thống TCXDVN2006và các văn bản mới nhất – NXBLao động – XH 2006
5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 12/2/2009 Phòng QLCL và các đơn vị Thay thế nghị định 16/2005/NĐ-CP (07/02/2005)
6 Nghị định 209/2004/NĐ- CP về quản lý chất lượng Công trình xây dựng 16/12/2004 Phòng QLCL và các đơn vị  
7 Nghị định số 49/2008/ NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 209/ 2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất CTXD 18/4/2008 Phòng QLCL và các đơn vị  
8 Nghị định số 78/2007/NĐ- CP ngày 01/5/2007của chính phủ về đầu tư theo hình thứuc Hợp đồng Xây dựng –Kinh doanh-Chuyển giao;Hợp đồng Xây dựng –Chuyển giao-Kinh doanh;Hợp đồng Xây dựng –Chuyển giao 1/5/2007 Phòng QLCL và các đơn vị  
9 Luật xây dựng và văn bản hướngdẫn thực hiện 2005   Nhà xuất bản XD
Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo